İşbu Bence Kirala Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı,Perlavista Residence B Blok Kat 8 Daire 69 Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim (“Bence Kirala”) ile Bence Kirala üyelik sistemleri ( Bence Kirala Altyapısı, Google Play, App Store, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ veya başka bir sosyal ağ üzerinden Bence Kirala’ya üye olan kişi (“Üye”) arasında Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Üye’nin Bence Kirala üye girişini tamamlaması üzerine elektronik ortamda aktedilmiştir. Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılırlar.

MADDE -1

SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme, Üyeler’in Bence Kirala portalı üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

MADDE-2

SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

(a) Üye sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

(b) Bence Kirala ve üye, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

(c) Üye, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

(d) Bence Kirala ve üye, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

(e) İşbu sözleşme, ekleri ve Bence Kirala.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’in 6. maddesi’nin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

(f) İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

(g) İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi üye tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE- 3

TANIMLAR

“ABD Doları” Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, ABD Doları’nın TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“Euro” Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Euro’nun TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“İş Günü” Türkiye Cumhuriyeti’nde bankaların açık olduğu her bir günü ifade eder;

“Bence Kirala” Organize Team Reklam Organizasyon Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ.’yi ifade eder;

“Üye” Bence Kirala üyelik sistemleri (Bence Kirala Altyapısı, Google Play, App Store, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ veya başka bir sosyal ağ kanalıyla) üzerinden Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Bence Kirala üye girişinin tamamlanması ve Sözleşme’nin akdedilmesi üzerine elektronik ortamda Bence Kirala’ya üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder;

“Bence Kirala” Üyeler’in Bence Kirala Hizmetleri’nden yararlandığı (alan adını da içeren) online Portal’ı ifade eder; Bence Kirala, bu alan adını ileride değiştirebilir veya başka bir alan adına yönlendirebilir. Söz konusu değişiklik veya yönlendirme neticesinde yeni alan adı işbu tanım yerine geçer. Bu değişiklik ve yönlendirmeye Üye baştan muvafakat etmiştir.

“Bence Kirala Hizmetleri” Üyeleri, Bence Kirala.com üzerinde buluşturarak üyelerin kullandırma anlaşmalarını yapmak üzere bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyelerin özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek akdettikleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı uygulamaları ve bu Sözleşme’de Bence Kirala tarafından sunulan tüm diğer hizmetleri ifade eder;

“İlan Sahibi” Bence Kirala Ürün Listeme Kurallarına uygun Ürün’ü kullandırmak için Bence Kirala’da listeleyerek Kullanan’a sunan Üye’yi ifade eder;

“Kullanan” Bence Kirala’da Bence Kirala Ürün Listeme Kurallarına uygun olarak listelenmiş Ürün’ü kullanmak amacıyla Bence Kirala Hizmetleri’nden yararlanan Üye’yi ifade eder;

“Bence Kirala Ürün Listeme Kuralları” Ek-3’te yer alan kuralları ifade eder;

“İşlem Detayları” Madde 4’te yer alan başlıkları içeren ve her işlem kapsamında Üye’nin bilgi ve onayına sunulan hususları ifade eder;

“Zarar Avansı veya Depozito” Ürün kullanım işlemi kapsamında Ürün’e gelebilecek zararlar için İlan Sahibi tarafından saptanan rezervasyon başlangıcında Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne ödenen meblağı ifade eder;

“Günlük Kullanım Ücreti” İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün günlük kullanım bedelini ifade eder;

“Haftalık Kullanım Ücreti” İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün haftalık kullanım bedelini ifade eder;

“Aylık Kullanım Ücreti” İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün aylık kullanım bedelini ifade eder;

“Net Kullanma Ücreti” Ürün’ün günlük, haftalık veya aylık kullanım ücreti ile Ürün’ün kullanıldığı gün, hafta ve ay sayısı çarpıldığında bulunan toplam tutara Ek Misafir Ücreti ve Temizlik Ücreti’nin eklenmesiyle bulunan toplam meblağı ifade eder;

“Toplam Kullanma Ücreti” Net Kullanma Ücreti ile Kullanan’dan alınacak olan Hizmet Bedeli toplamını ifade eder. Toplam Kullanma Ücreti’ne Zarar Avansı (Depozito) dahil değildir;

“Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti” Rezervasyonun başlangıcında Kullanan tarafından İlan Veren’e ödenecek olan ve Net Kullanım Ücreti’nin belirli bir kısmını kapsayan meblağı ifade eder,

“Hizmet Bedeli” Bence Kirala’nın Kullandırma İşlemi kapsamında hak kazandığı ve Kullanan ve İlan Sahibi üzerinden hangi oranda alınacağı Ek-2’de belirlenen hizmet bedelini ifade eder;

“Temizlik Ücreti” İlan Sahibi tarafından saptanan ve Rezervasyon başına bir kere uygulanan ücreti ifade eder;

“Ek Misafir Ücreti” İlan Sahibi tarafından saptanan ve belirli bir sayıda kişiden fazla misafir kalınması durumunda uygulanan ücreti ifade eder;

“Kullandırma İşlemi” Kullanan ve İlan Sahibi arasında Bence Kirala Hizmetleri vasıtasıyla listeleme işlemi ile başlayan ve bunu takip eden diğer hizmetler vasıtasıyla en nihayetinde kullandırma anlaşmasını hedefleyen her türlü işlemi ifade eder; Bence Kirala kullandırma anlaşmasının yapılacağını hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez;

“Kullandırma Özel Şartları” İlan Sahibi’nin her bir Kullandırma İşlemi bazında Ürün ile ilgili belirlediği özel kullandırma şartlarını ifade eder;

“İlan” Bence Kirala üzerinden İlan Sahibi’nin kullandırma işlemine arz için koyduğu Bence Kirala Ürün Listeleme Kuralları’na uygun icaba davet niteliğindeki ilan işlemini ifade eder;

“İptal Şartları” Bence Kirala tarafından esnek, orta ve katı olarak çeşitlendirilen ve Kullandırma İşleminin (ve kullandırma anlaşmasının) iptalini düzenleyen hüküm ve koşulları ifade eder;

“Resmi Makam” Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

“Rezervasyon” Bence Kirala’da yayınlanan İlan için kullandırma anlaşması yapmak isteyen Kullanan’ın verdiği icap niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Rezervasyon Onayı” Rezervasyonun İlan Sahibi tarafından onayını işaret eden kabul niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Ürün” Bence Kirala Ürün Listeleme Kuralları’na uygun olarak İlan edilmiş emlak ve emlak dışı ürünleri ifade eder.

MADDE-3

ÜYELİK

(a) Üyelik, Bence Kirala altyapısı üzerinden Bence Kirala’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

(b) Üyelerin reşit olmaları gerekir.

(c) Üyeler Bence Kirala altyapısı üzerinden Bence Kirala’da yer alan üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Bence Kirala tarafından belirlenir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Bence Kirala’ya Üye olamaz. Bence Kirala talep ettiği bilgi listesini genişletebilir. Üye’nin Üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

(d) Üyeler, üyelik işlemleri kapsamında Bence Kirala’ya kişisel bilgi toplama prosedürünü onaylayarak aşağıdaki bilgileri temin etmekle yükümlüdürler:

Gerçek Kişiler için

(i)ad- soyad,

(ii)telefon numarası,

(iii)e-posta adresi,

(iv)fatura için adres,

(v)fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası,

(vi)Bence Kirala Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *

(vii)Bence Kirala Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**

* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

Tüzel Kişiler için

(i)ticaret unvanı

(ii)ticaret sicil numarası

(iii)telefon numarası,

(iv)e-posta adresi

(v)fatura için adres,

(vi)fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi numarası

(vii)Bence Kirala Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *

(viii)Bence Kirala Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**

* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

Bence Kirala söz konusu bilgileri sektörde yer alan üst düzey güvenli bilgi saklama sistemlerini kullanarak saklar ve sadece Kullanım Hizmetleri kapsamında paylaşılması gereken kişiler ile paylaşabilir. Bence Kirala bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.

(e) Bence Kirala, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlarla paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

(f) Bence Kirala, Üyeler’in Bence Kirala Hizmetleri kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Bence Kirala Hizmetleri’nden yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının Bence Kirala tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Bence Kirala ile gizlilik sözleşmesi imzalamış Şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Bence Kirala.com’dan ilan edebilir.

(g) Bence Kirala, siteler arası pazarlama, kampanya, karşılıklı indirim ve sponsorluk anlaşmaları, barter ve buna benzer işbirliği anlaşmaları kapsamında Üyeler’ine çeşitli fırsat haberleri gönderebilir. Üye’nin bu fırsatlar mesajlarını almamak için üyelik safhasında söz konusu ilgili bölümü işaretlemesi gerekir. Üye’nin fikrini değiştirerek bu mesajları almak istememesi halinde Üyelik bölümünde değişiklik yapması gerekir. Aksi halde Üye, mobil telefon, e-posta ve/veya Bence Kirala.com üyelik hesabına söz konusu fırsat haberlerinin gönderileceğini kabul etmiş olur.

(h) Üyeler, Bence Kirala Hizmetleri’ni alırken bir rumuz (nick name) kullanırlar. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, Bence Kirala Hizmetleri’ni alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyi niyet kurallarına göre hitap ederler.

(i) Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Bence Kirala.com’da yer alan üyelikten çıkış prosedürlerinin izlenmesi gerekir. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir. Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir; aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir. Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) baki kalır.

(j) Üye, işlem özelinde ya Kullanan ya da İlan Sahibi statüsünde olur.

MADDE-4

KULLANDIRMA İŞLEMİ VE İŞLEYİŞİ

Kullandırma Hizmetleri kapsamındaki Kullandırma İşlemi süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

(a) İLAN

İlan vermek isteyen İlan Sahibi İLAN VER butonuna tıklar ve üye girişini yapar.
Üye girişi Bence Kirala.com hesabı veya uygun diğer giriş yöntemleri ile yapılır.
İlan Sahibi, İlan verme sayfasında Ürün ile ilgili bilgileri, detayları, resimleri, Rezervasyona müsait günleri, Kullanım Ücretini, diğer ücretleri ve Kullandırma Özel Şartlarını girer.
İlan sahibi, ücretleri Türk Lirası (TL) veya sitede sunulan döviz cinsinden girebilir.
Ücretlere her türlü yasal vergi ve harçlar dahildir.
KAYDET tuşuna bastıktan sonra İlan aktif hale gelir.
İlan’ın aktif hale gelmesi ile Bence Kirala.com rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihine göre otomatik olarak Hizmet Bedeli’ni de içeren Toplam Kullanma Ücretini İlan’da görünür hale getirir.

(b) İLAN ARAMA VE REZERVASYON

Kullanan Bence Kirala.com’da arama motoru kullanarak ihtiyacı olduğu Ürün’ü arar.
Kullanan isterse değişik kriterler girerek arama sonuçlarını daraltabilir.
Kullanan beğendiği bir Ürün’ü bulunca ve o ilanın sahibi ile temasa geçer ve ödeme koşulları, kullanma süresi ve tüm ilgili konularda mutabakata varır. Mutabakata varamadığı durumlarda o ilanı kullanmaz.
Eğer Kullanan Bence Kirala.com’a Üye girişi yapmamış ise, Üye girişini Bence Kirala altyapısı veya uygun diğer giriş yöntemleri üzerinden yapar.
Kullanan’ın ilan sahibi ile temasa geçmesi İşlem Detayları Formu, İptal Koşulları ve Kullandırma Özel Şartlarını kabul etmiş olduğunu ifade eder. Kullanan kabul etmediği herhangi bir şart varsa bunları İlan sahibine bildirmelidir. Ödemeler Bence Kirala altyapısı üzerinden yapılmaz. Ödeme koşulları için İlan Sahibi ve Kullanan anlaşmaya varması gerekmektedir.

(c) İLAN YÖNETİMİ

İlanında değişiklik yapmak isteyen İlan Sahibi, İlan bölümünden gerekli değişiklikleri yapabilir.
Rezervasyonu yapılmış İlandaki değişiklikler yapılmış Rezervasyonu bağlamaz.

(d) ONAY-RET USULLERİ

İlan Sahibi kendisiyle temasa geçen Kullanan’ın Rezervasyon talebini kabul etmek veya etmemek konusunda bağımsızdır.
İlan Sahibi, Rezervasyon talebini, Kullanan tarafından yapıldıktan 24 saat içinde değerlendirmelidir. Rezervasyon başlangıç tarihine 24 saatten az kalan durumlarda, İlan Sahibi değerlendirmesini rezervasyon başlangıç saatine kadar yapmalıdır.
Rezervasyon talebini inceledikten sonra İlan Sahibi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Süresi içinde kabul etmeme veya sessiz kalma reddetme anlamına gelir.

KABUL

İlan Sahibi Rezervasyon talebini kabul ederse bu işlemi telefon veya eposta ile karşı tarafa bildirir. Bu durumda Kullanan ve İlan Sahibi arasında kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.

RET

İlan Sahibi Rezervasyon talebini reddederse bu işlemi telefon veya eposta ile karşı tarafa bildirir. Reddetme durumunda Rezervasyon talebinin kabul edilmediği vakit geçirmeksizin Kullanana bildirilir

(e) BİR ARAYA GELME

Kabulden sonra İlan Sahibi ve Kullanan’ın Kullandırma İşlemi kapsamında birbirleriyle gerekli şahsi bilgileri, e-posta adreslerini paylaşırlar.
Kullanan ve Kulandıran kendi belirleyecekleri usullerle bir araya gelirler ve İlanda yer alan bilgilerin detayı şeklinde kullanma, Ürün’ün teslimi ve iade detayları konusunda mutabakata varırlar.

(f) BİLGİ ALMA

Kullanan ve İlan Sahibi, Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak İlan Sahibi’nin telefon numarasında veya Bence Kirala.com üzerinden yazışabilirler.
Bu yazışmalar Bence Kirala.com tarafından da incelenebilir.
Kullanan ve İlan Sahibi birbirlerine soru sorabilirler.
Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirleri ile iletişimi Bence Kirala.com üzerinden gerçekleştirilir.

(g) ÜRÜNÜN KONTROLÜ

Kullanan ve İlan Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıysa Rezervasyon başlangıç saati 14:00’dır. Bu saate kadar Ürün’ün teslimatı yapılır.
Kullanan ve İlan Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıysa Ürün’ün teslimi en geç Rezervasyon başlangıç tarihi saat 14:00’e kadar yapılır.
Kullanan, Ürün’ün İlan’da yer alan koşullara uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
İlan’da yer alan koşullara uygunluk mevcut değilse Kullanan ürünü teslim almayabilir.

ŞİKAYET YOKSA

Şikayet yoksa Ürün kabul edilmiş olur.
Net Kullandırma Ücreti Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne Rezervasyon başlangıcında ödenmelidir. Kullanan’ın ödeyeceği Net Kullandırma Ücreti için İlan Sahibi’nden makbuz alması tavsiye edilir. Zarar Avansı (Depozito) Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne Rezervasyon başlangıcında ödenmelidir. Kullanan’ın ödediği Zarar Avansı için İlan Sahibi’nden makbuz alması tavsiye edilir.

ŞİKAYET VARSA

Rezervasyon başlangıcında Şikayet varsa Kullanan Kullanım sürecini başlatmamalıdır ve ürün teslimini kabul etmemelidir.
İptal durumunda iptal koşulları geçerlidir. Sıkıntı giderilemediği takdirde Kullandırma İşlemi iptal edilir.

(g) KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ

Rezervasyon süresi sonunda Ürün temiz ve yeniden kullanıma hazır şekilde ve teslim alındığı şekilde iade edilir.
Kullanımdan kaynaklanan olağan sonuçlar için bir talepte bulunulmaz.
Kullanan ve İlan Sahibi arasında mutabakata varılan şekilde, Ürün’ün ve/veya Ürün’ün kullanılmasına olanak tanıyan araçların iadesi, bunların İlan Sahibi’ne teslimi ile gerçekleşir.
İlan Sahibi iade edilen ürünün hasara uğrayıp uğramadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
Hasar mevcut ise İlan Sahibi hasarı talep edebilir.

(h) FATURA DÜZENLENMESİ

Bence Kirala, bencekirala.com portalı üzerinden Üyeler arasında gerçekleşen ürün teslimleri üzerinden hakediş tutarı olan hizmet bedelleri için Üyeler’ine (Kullanan ve İlan Sahibi) hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür.

Düzenlenen hizmet bedellerine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine Bence Kirala’nın Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı,Perlavista Residence B Blok Kat 8 Daire 69 Beylikdüzü / İstanbul adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Bence Kirala tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Üye tarafından ödenmek koşuluyla Üye’nin adresine gönderilebilir.

Bence Kirala, Üyeler’in, bencekirala.com üzerinden gerçekleştirdikleri Ürün teslimlerine ait faturaların düzenlenmesi, gönderilmesi, teslim alınması, bu hususlarda aracılık edilmesi konularında hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi Üyeler’e aittir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, döviz cinsinden düzenlenecek faturalarda döviz miktarının TL karşılığının TCMB döviz alış kuru esas alınarak yazılması durumunda, muhatabın ödeyeceği miktar işbu Sözleşme ile tarafların kararlaştırmış oldukları üzere döviz miktarının işlem tarihindeki TCMB döviz satış kurunun TL karşılığında yapılacaktır.

MADDE-5

REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI

Rezervasyon İptal Koşulları Sözleşme’ye Ek-1’de belirtilmiştir.

MADDE-6

BENCEKİRALA VE ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(a) Üye, Bence Kirala Hizmetleri kapsamında yapacağı her hal ve harekette ve diğer Üyeler ile gerçekleştireceği Bence Kirala Hizmetleri ve Kullandırma İşlemi dahilinde tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

(b) Üye, Bence Kirala’ya Sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üye, güncelliğini yitirmiş bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin doğru, gerçek veya güncel olmaması olması sebebiyle Üye, Bence Kirala’nun zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

(c) Üyeler birbirlerine karşı verdikleri bilgi, beyan ve taahhütlerden tamamen kendileri sorumludurlar. Bence Kirala söz konusu bilgi, beyan ve taahhütlerin doğruluğunu, gerçekliğini veya güncel olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bunlarda mevcut olan aykırılıklardan Bence Kirala hiçbir şekilde mesul tutulamaz.

(d) Bence Kirala Hizmetleri kullanılarak başlatılan Kullandırma İşlemi Kullanan ve İlan Sahibi arasında bencekirala.com sisteminin arkasından dolaşılarak ve Bence Kirala’nın Hizmet Bedeli alması engellenerek yürütülemez. Üyeler, buna aykırılık halinde (tamamlanmasa dahi) Bence Kirala’nın söz konusu Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve bunu ödemekle yükümlü olacağını baştan kabul ederler.

(e) Üye, Kullanan sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak İlan Sahibi lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı İlan Sahibi tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder. Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına Bence Kirala’nın taraf olduğu anlamına gelmez. Bu hüküm hiçbir şekilde Bence Kirala’yı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır. Bence Kirala, İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.

(f) Üye, İlan Sahibi sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak Kullanan lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı Kullanan tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder. Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına Bence Kirala’nın taraf olduğu anlamına gelmez. Bu hüküm hiçbir şekilde Bence Kirala’yı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır. Bence Kirala İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.

(g) Kullanan ve İlan Sahibi, kullandırma anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Bence Kirala’yı sorumlu tutamazlar. Bence Kirala, söz konusu kullandırma anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı değildir. Bu anlaşmalar kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’ne karşı herhangi bir yükümlülükten sorumlu değildir. Emlak niteliğindeki Ürünler ile ilgili kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu anlamında kira sözleşmesi kapsamında telakki edilmeyip otel sözleşmesi olarak hükümlerini doğuracaktır. Kullanma şartlarına aykırı şekilde iade edilmeyen emlak niteliğindeki Ürünler hakkında haksız işgal ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suç teşkil eden hükümlerine aykırılık hali mevcut olacaktır. Emlak haricindeki Ürünler hakkında ise 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

(h) Kullandırma İşlemi kapsamında Ürün’ün İlan’da belirtilen niteliklere, hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığını Üye denetlemekle yükümlüdür. Bence Kirala bu kapsamda herhangi bir taahhüt ve garanti vermemektedir.

(i) Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile beraber kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur. Kullanan ve İlan Sahibi’nin mutabakatlarını yazılı bir anlaşma ile hüküm altına almak istemeleri halinde insiyatif tamamen kendilerine ait olmak üzere bu anlaşmayı ayrıca yapmaları gerekir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince emlak kullanımına dair sözleşmelerin aktedilmesine ilişkin hükümleri Üyeler ayrıca incelemelidir.

(j) Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirlerine verdikleri zararlardan Bence Kirala hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bence Kirala bu anlamda istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri kusursuz sorumluluk esaslarının öznesi olarak telakki edilemez.

(k) Kullanan ve İlan Sahibi, işbu kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı yapılıp yapılmayacağı (yazılı ilave şartlar düzenlenip düzenlenmeyeceği) konusunda tam bir irade serbestisine sahiptirler. İlave şartlar ve benzerleri Bence Kirala’nın işbu Sözleşme kapsamında Hizmet Bedeli almasını engelleyecek veya bunun arkasından dolanacak şekilde olamaz. Bu hal işbu Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve Bence Kirala’ya bu işlemlerle ilgili de Hizmet Bedelini talep etme hakkı doğurur.

(l) Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında Bence Kirala hiçbir hal ve surette Kullanma İşlemi’nin olacağına veya bunun taraflarının yükümlülüklerine dair tekeffül, teminat veya ifa garantisi vermemektedir.

(m) Bence Kirala, üyeler arasında doğabilecek ihtilaflarda hakem veya hakem bilirkişi sıfatıyla hareket etmemekte, iyi niyet ölçüsünde Üyeleri bir araya getirerek sıkıntılarını çözmede arabulucu olarak faaliyet göstermektedir. Bence Kirala, söz konusu faaliyeti göstermekten dilerse imtina edebilir. Bence Kirala ihtilafın tarafı olarak gösterilemez.

(n) Üyeler Bence Kirala Hizmetleri ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Üye’nin hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

(o) Üyeler’in bencekirala.com nezdindeki işlem ve münasebetleri konusunda yaptığı bilgi, beyan ve değerlendirmeler sebebiyle Bence Kirala mesul tutulamaz. Bence Kirala bu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri inceleyerek mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin kullanılmasının giderilmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti sarfeder. Bence Kirala’nun işbu iyiniyetli hareket etme beyanı Üye’ye işbu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri engellemediği ve/veya kaldırmadığı için Bence Kirala’dan tazminat talep etme imkanı vermez. Beyan ve değerlendirmelerde mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin bulunması halinde bu beyan ve değerlendirmeleri yapan kişiler bundan mesul olur. Bence Kirala’ya, Üyeler’in hukuka aykırı işlemleri sebebiyle hiçbir sorumluluk yüklenemez.

(p) Üyeler, bencekirala.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üyeler, bu şifre, parola, üyelik kodlarını Bence Kirala çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Üye, bencekirala.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin Bence Kirala’ya haber verir. Bence Kirala haberi aldığı anda Üye’nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Bu esnada gerçekleşen zararlardan Bence Kirala sorumlu tutulamaz.

(q) Bence Kirala, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen Bence Kirala güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. Kişilerce aşılması ve fakat Bence Kirala’nın doğrudan ağır kusuru veya kastının olmadığı hallerde Bence Kirala’nın sorumluluğu doğmayacaktır.

(r) Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Bence Kirala’nın onayı olmadan devredemezler. Bence Kirala, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

(s) Bence Kirala Hizmetleri kapsamında Kullandırma İşlemi yapmak amacıyla hareket eden Üyeler, her türlü işlemlerinden şahsen sorumlu olurlar. İlanlarda bahsi geçen konular, resimler, videolar ve beyanlar konusunda İlan Sahibi Üye, söz konusu konu, resim, video ve beyanı yapma konusunda geçerli, bir hakka sahiptir ve bu anlamda kimsenin mevzuattan kaynaklanan bir hakkına zarar vermeme yükümlülüğü altındadır. Söz konusu konu, resim, video ve beyandan sorumlu İlan Sahibi Üye’nin fiilleri sebebiyle Bence Kirala hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve eğer mevcut ise Bence Kirala’nın zararı eksiksiz olarak bu Üye tarafından karşılanır.

(t) Üye(ler), Bence Kirala Hizmetleri kapsamında yapılan tüm Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca doğacak her türlü vergi, resim ve harçların beyan ve ödemelerinden kendisi sorumludur. Bence Kirala söz konusu işlem, anlaşma ve/veya mutabakatın tarafı değildir ve bu Sözleşme’nin aktedilmesi onu taraf yapmaz. Söz konusu vergi, resim, harçlar sebebiyle herhangi bir Resmi Makam tarafından Bence Kirala’dan bir talepte bulunulması halinde söz konusu ödeme ilgili Üye tarafından yapılacaktır. Bence Kirala bu kapsamda avukatlık ve yargılama ücretleri dahil tüm zarar taleplerinin karşılanmasını Üye’den isteyebilir.

(u) Üye, Ürün’ü Rezervasyon zamanlarında kullandırmak için tüm gereklilikleri yerine getirecektir. Ürün’ün bu zamanlarda kullandırmaya elverişli tutulmasından İlan Sahibi sorumludur.

(v) Ürünler İlan Sahibi tarafından temiz, bakımlı ve İlan’da yer alan şartlara uygun ve kendisinden mutad bir şekilde ve kullanım amaçları doğrutusunda beklenen faydayı verecek asgari özelliklere uygun tutulmalı ve bu özelliklerle İlan’a çıkarılmalıdır. Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar İlan’da hakkaniyete uygun bir şekilde ve gerçeği yansıtan ifadelerle açıklanmalıdır. Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar sebebiyle Kullanan’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarardan Bence Kirala kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

(w) Kullanan, Ürün’ü hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi korumalı ve gelebilecek tüm tehlikelerden uzak tutmalıdır.

(x) Ürün’ün kullanımı için Kullanan’ın kontrolüne bırakıldığı sırada hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi kullanılmaması ve/veya gelebilecek tehlikelerden uzak tutulmaması halinde Kullanan, İlan Sahibi’ne karşı kusuru oranında sorumlu olacak, Bence Kirala kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

(y) Ürün, esas olarak sadece Kullanan tarafından kullanılacaktır. İlanda Kullanan haricinde ve Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunmadığı taktirde Ürün Kullanan’dan başkasına kullandırılamaz. İzin verilen kişilerin bulunması halinde dahi bu kullandırmalar Kullananan tarafından bedel karşılığında üçüncü kişilere tahsis edilemez. Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunması halinde söz konusu izin verilen kişilerin bu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırı hareketleri doğrudan Kullanan’ın aykırılığı olarak telakki edilir. Kullanan Ürün’ü başkalarına kullandırarak ticari veya benzeri kazanç sağlayamaz.

(z) Üye, Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında hizmet aldığı tüm ifa yardımcıları ve müstahdemlerinin veya hizmet aldığı diğer üçüncü kişilerin ücret, hak ve alacaklarından kendisi sorumludur.

(aa) Bence Kirala, aykırılık durumlarının giderilmesi konusunda Üyelere uyarılarda bulunabilir ve uyarıların dikkate alınmaması halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

(bb) Bence Kirala, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu kararın verilmesi Bence Kirala’nın ihtiyarındadır. Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.

(cc) İşbu Sözleşme’ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine Bence Kirala karar verir.

(dd) Üyeliğin askıya alınması veya iptali durumlarında başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir, aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir. Bence Kirala bu usulün aksinin uygulanmasına da karar verebilir. Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ve Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) yürürlükte kalmaya devam eder.

(ee) bencekirala.com içerikleri Bence Kirala’nın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır. Bu hak bencekirala.com’da yayımlanan tüm İlanlar’a da şamildir. Üyeler bencekirala.com’da yayımlanan her hangi bir İlan’ın kapsamında başka web sitelerine yönlendirme ve bunun gibi trafik aktarımlarını Bence Kirala’nın müsaadesi olmaksızın yapamazlar. Üyeler, Ürünler’le ilgili ilanlarını başka web sitelerinde yayımlayabilirler.

(ff) İşbu Hizmet Sözleşmesi Bence Kirala’nın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.

(gg) İşbu Sözleşme kapsamında Bence Kirala için yazılan sorumsuzluk kayıtları Bence Kirala, çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

(hh) Üye, Net Kullanım Bedeli’nin ve Zarar Avansı (Depozito)’nun işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda bu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlara bağlı olarak şartlar gerçekleştiğinde hak sahibine teslim edilebileceğine baştan muvafakat eder. Rezervasyon işlemleri Bence Kirala’yı Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatının tarafı yapmadığı gibi, birbirlerinin vekili, acentesi veya yasal temsilcisi yapmaz. Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm ve bu Sözleşme uyarınca Taraflarca yapılan hiçbir eylem, Taraflar arasında bir ortaklık, birlik, ortak girişim teşkil etmez veya teşkil etmiş sayılmaz. Bence Kirala, kullandırma hizmeti vermemekte olup kullandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir iradeye sahip değildir.

(ii) Üye, Kullandırma İşlemi (Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı dahil) dahilinde Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Hakkında Karar ve İlgili Kararlar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Kanun, MASAK mevzuatı ve uygulama yönetmelikleri, tebliğleri ve kararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata (bunlarda ileride yapılacak değişliklikler dahil) uygun şekilde hareket edeceğini Bence Kirala’ya taahhüt etmektedir.

(jj) Üye, Net Kullanım Bedeli’nin ve Zarar Avansı (Depozito)’nun ödemesi veya iadesi esnasında bankalarca uygulanacak kesintilerin ve diğer masrafların Bence Kirala’dan tahsil edilemeyeceğini bu ödemelerin kendilerinden kesileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(kk) Bence Kirala, bencekirala.com’u dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Bu durumda başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir. bencekirala.com’un inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ilgili Kullandırma İşlemi ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs) baki kalır. bencekirala.com’un inaktif hale getirilmesi halinde Üyeler herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Bu halde bencekirala.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade edecek veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlayacaktır. Resmi Makam kararıyla bencekirala.com’un inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer ve bencekirala.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade eder veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlar.

(ll) Bence Kirala, bencekirala.com’a olan trafiği dilediği başka bir siteye aktarabilir.

(mm) Bence Kirala, bencekirala.com’da dilediği değişiklikleri yapabilir.

(nn) Bence Kirala, (pp) ve (uu) maddelerinde yer alan değerlendirme süreçleri konusunda gerekli gördüğü Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veya iptal edebilir. Üye’nin bu durumda bir tazminat hakkı bulunmayacaktır.

(oo) İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Üye ve bencekirala.com’un onayı ile gerçekleşir. bencekirala.com değişiklik yapılması halinde bu değişikliği bencekirala.com sitesinden duyurur. Kural olarak değişiklik Üye’nin onayı ile Üye açısından geçerli olur. Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde Bence Kirala Sözleşme’yi feshedebilir.

(pp) Değişiklik talepleri bencekirala.com üzerinden çeşitli elektronik yöntemlerle yapılır ve değişiklik talebini Üye’nin uygun bulmaması halinde Üye’nin Üyeliği askıya alınabilir veya iptal edilir. Bu durumda bencekirala.com’dan Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz.

(qq) Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer; fakat değişiklik, Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne doğrudan etki edecekse (ve mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne ilişkin bir değişiklik değil ise) söz konusu değişiklik Üye onaylasa dahi Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne uygulanmaz.

(rr) Mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler Üye’nin onayı ile Üye açısından derhal uygulama alanı bulur. Bence Kirala, mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri Üye onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.

(ss) Bence Kirala, işbu Sözleşme ve Bence Kirala Hizmetler’i kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak sigorta poliçesi aktederek 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası ve/veya benzeri sigortalar yaptırabilir veya Üye’leri yararına sigorta satın alabilir. Üye, Bence Kirala’nın alabileceği sigorta poliçelerinden menfaat elde edemez ve bu sigortalar sıfatıyla Bence Kirala ve/veya sigorta şirketlerinden talepte bulunamaz.

(tt) İlan Sahibi ve Kullanan’ın, Ürün ile ilgili olarak Kullandırma İşlemi kapsamında Bence Kirala ve birbirlerinin bilgisine sunduğu bilgiler işbu Sözleşme amaçları ve Kullandırma İşlemi dışında başka bir sebeple kullanılamaz.

(uu) İşbu hükümlere aykırı davranıldığının Bence Kirala tarafından tespiti halinde, Bence Kirala kendi ihtiyarında olmak üzere Üye’nin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir ve duruma göre Sözleşme’yi feshedebilir. Bence Kirala’nın aykırılık sebebiyle mevzuattan kaynaklanan tazminat dahil diğer tüm hakları saklıdır. Üyeliğin askıya alınması veya iptali halinde Bence Kirala, uygulanıp uygulanmayacağı kendi ihtiyarında olmak üzere aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

(i) Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilebilir ve alınan bedeller iade edilir;

(ii) Askıya alma ve iptal Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleştirilebilir;

(iii) Bence Kirala Hizmetlerini vermeyi durdurabilir;

(iv) Bu Sözleşme’den kaynaklanan diğer haklarını kullanabilir.

Üyeliğin askıya alınması veya üyelikten çıkarmanın, önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) bir etkisi olmaz.

(vv) Döviz cinsinden verilen ilanlarda döviz kuru TCMB’nin ilan tarihinde geçerli döviz satış kuru cinsinden TL’ye çevirilir ve Üyeler tüm ödemeleri Bence Kirala’ya ilan tarihindeki döviz karşılığı TL cinsinden yaparlar. Bence Kirala’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde Rezervasyon tarihinde alınan ödemenin TL karşılığı esas alınır. Bence Kirala döviz kurlarındaki değişikliklerden meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

MADDE-7

DEĞERLENDİRMELER

(a) Bence Kirala, Üye’lerine ‘İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi’ olarak adlandırılan ve Kullanan’ların geri bildirimde bulunarak İlan Sahibi’nin doğruluğu, güvenirliği hakkında bilgi vermelerini sağlamak için bencekirala.com üzerinde kurulmuş bir puanlama ve değerlendirme sistemi sunar. Kullanan’ların bu sistem aracılığıyla, Kullanan ve İlan Sahibi arasında gerçekleşmiş işlemler sonucundaki memnuniyet düzeyleri hakkında puan verme ve yorum yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak yorum yapan Kullanan’ların gerçekleşen her kullandırma işleminin sonunda edindikleri bilgi ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir.

(b) Her Kullanan yaptığı yorumların içeriğinden ve doğruluğundan bizzat sorumlu olup Bence Kirala’nın bencekirala.com üzerinde yayınlanan yorumların içeriğini ve doğruluğunu denetlemek veya araştırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(c) İlan Sahipleri kendi profilleri için değerlendirme yapamazlar, değerlendirme sistemini amacına aykırı olarak kullanamazlar ve geri bildirim amacı taşımayan yorumlar ekleyemezler.

(d) İlan Sahiplerine ilişkin olarak Kullanan tarafından yapılan yorumlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, Kullanan’a aittir. Bence Kirala’nın, İlan Sahibi profiline ilişkin olarak yapılan bu yorumlarla ilgili olarak meydana gelebilecek zararlardan Bence Kirala’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

(e) İlan Sahipleri, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi’ni yönlendirecek ve Kullanan’ları yanıltacak davranışlarda bulunamazlar; aksi halde, Bence Kirala’nın uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceklerdir. Bu durumda Bence Kirala’nın İlan Sahibi’nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak olarak son verme hakkı saklıdır.

(f) Prensip olarak Bence Kirala İlan Sahibi Profili Değerlendirme Sistemi’ne herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yapılan değerlendirmeler, puanlamalar ve yapılan yorumlar sisteme girildikten sonra Bence Kirala tarafından değiştirilmez veya kaldırılmaz. Yapılan tüm değerlendirmeler İlan Sahibi’nin profilinde kalıcı olarak durur ve Kullananlar tarafından her zaman görüntülenebilir. Ancak istisnai hallerde Bence Kirala yapılan yorumlara müdahale edebilir.

(g) Tahdidi nitelikte olmayan ve fakat kötüye kullanma sayılan hallerden birinin veya birkaçının mevcudiyetinin Bence Kirala tarafından tespit edilmesi veyahut Üye’ler tarafından şikayet yoluyla Bence Kirala’ya bildirilmesi durumunda Bence Kirala’nın bencekirala.com üzerinde yayımlanan yorumları silme hakkı mevcuttur. Aşağıda yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak sayılan hallerin varlığı kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilir:

i) Kaba, müstehcen, ırkçı, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit, cinsellik içeren söylemler içermesi;
ii) Geribildirim amacını aşan, yıkıcı nitelikte ağır eleştiri içeren ve hakaret ve/veya küfürlü bir üslup kullanılması;
iii) Reklam ve ticaret amacını taşıyan bir içerik taşıması;

iv) bencekirala.com Üye’lerinden birinin ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vb. iletişim bilgilerini veya özel nitelik taşıyan her türlü şahsi bilgilerini içermesi;
v) Hukuka ve/veya ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden bir içerik taşıması;
vi) Diğer internet sayfalarına ait yönlendirmeler ve/veya kodlar barındırması veya alan adları ile sosyal medyalarına referansların yorum içeriğinde kullanılması;
vii) Değerlendirmeyi yapan kişinin reşit olmadığının tespiti.

(h) Bence Kirala, yukarıda 7.(g). numaralı maddenin i) ila vii) bendleri arasında sayılan hallerden birinin mevcut olduğuna kanaat getirirse söz konusu yorumun silinmesi için ilgili Üye’ye uyarıda bulunarak yorumun kaldırılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda Üye’nin yorumunu kaldırmaması durumunda Bence Kirala yorumu kaldırma hakkına sahiptir.

(ı) İlan Sahibi profilleri, hiçbir şart ve koşulda, başka bir İlan Sahibi’ne devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilemez. İlan Sahibi, profilini başkasına devrederse veya başkası tarafından kullanılmasına izin verirse Bence Kirala’nun tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanan Sözleşmesi’ni feshetme ve İlan Sahibi’nin üyeliğine son verme hakkı vardır. Böyle bir durumda Bence Kirala, İlan Sahibi’nin üyeliğine son vermek yerine dilerse İlan Sahibi’nin profilinden puan eksiltebilir veyahut İlan Sahibi’nin üyeliğini belirsiz süreli olarak dondurabilir.

MADDE-8

SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Bence Kirala işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih feshi iradesinin diğer tarafa bencekirala.com aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi bencekirala.com üzerinden gerçekleştirilir ve Mesajlarım sayfasından görüntülenebilir.

Üye’nin fesih işlemi yine bencekirala.com üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir aksi halde söz konusu fesih işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder.

MADDE-9

SON HÜKÜMLER

(a) Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

(b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

(c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

(d) Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Sözleşme’nin İngilizcesi sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir ihtilaf halinde Türkçesi geçerli olacaktır.

(e) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

(f) Bence Kirala İletişim Bilgileri:

Organize Team Reklam Organizasyon Prodüksiyon ve Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ.

Adres: Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı,

Perlavista Residence B Blok Kat 8 Daire 69 Beylikdüzü/İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 853 11 55

E-posta: [email protected]

(g) Tüketici İlişkileri: Üye ile Bence Kirala arasında çıkabilecek sıkıntıları Bence Kirala, iyi niyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için Bence Kirala Hizmetlerinin alındığı yer olan İstanbul’da veya Üye’nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin cayma hakkı bulunmaz.

(h) bencekirala.com Üzerinden Yapılan İşlemler: bencekirala.com üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

EK-1

REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI

Esnek Rezervasyon İptal Koşulları:

Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden iki (2) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre en geç bir önceki Çarşamba geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir.
İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir.
Bu durumda Kullanan İlan Sahibine Net Kullandırma Ücreti’ni iade etmekle yükümlü değildir.
Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse, ilk güne ilişkin ücreti doğrudan İlan Sahibi’ne ödeyecektir. Bence Kirala bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.
Saat 14:00’den sonraki iptallerde bir sonraki günün ücreti iade edilmez; bakiye günlerin ücreti iade edilir.
Net Kullandırma Ücreti’nden iptal edilen gün ücretleri düşülerek Kullanan’ın hesabına Rezervasyon iptalini takip eden iki (2) İş Günü içinde İlan Sahibi tarafından aktarılır.
Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır.
Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez.
Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.

Orta Rezervasyon İptal Koşulları:

Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden altı (6) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre bir önceki hafta Cumartesi geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir.
İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir..
Bu durumda Kullanan’ın İlan Sahibine Net Kullandırma Ücreti ödemesi gerekmez. Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse, ilk günün ücretini ve takip eden günlerin ücretinin P’sini doğrudan İlan Sahibi’ne ödenir. Bence Kirala bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu değildir.
Eğer Kullanan, Rezervasyon başlangıç tarihinden sonra iptal etmek isterse, Rezervasyon İptal işlemini takip eden günlerin ücretinin P’si iade edilir. Para iadesi İlan Sahibi tarafından Kullanan’ın hesabına yapılır.
Saat 14:00’den sonraki iptallerde bir sonraki günün ücreti iade edilmez; bakiye günlerin ücreti iade edilir.
Net Kullandırma Ücreti’nden iptal edilen gün ücretleri düşülerek Kullanan’ın hesabına Rezervasyon iptalini takip eden iki İş Günü içinde İlan Sahibi tarafından aktarılır.
Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır.
Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez.
Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.

Katı Rezervasyon İptal Koşulları:

Rezervasyon iptali Rezervasyon başlangıç gününden sekiz (8) önceki gece saat 24:00’e kadar yapılmalıdır. Örneğin, rezervasyon başlangıcı Cuma günü ise, yerel saate göre bir önceki hafta Perşembe geceyarısı 24:00’e kadar rezervasyon iptal edilmelidir.
İptal, İlan Sahibi ile temasa geçilerek yapılır. İptalin kayıt altına alınması için eposta ile yapılması ve İlan Sahibi’nden yazılı onay alınması tavsiye edilir..
Bu durumda Net Kullandırma Ücreti’nin P’si iki İş Günü’nde Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne ödenir. Bence Kirala bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu değildir.
Eğer Kullanan, bu süreden az bir zaman kala Rezervasyonu iptal ederse veya Rezervasyon başlangıç tarihinden sonra iptal etmek isterse, Net Kullandırma Ücreti’nin tamamını İlan Sahibi’ne ödemekle yükümlüdür. Bence Kirala bu ücretin ödenmesinden veya ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.
Zarar Avansı (Depozito) mevcut ise Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Kullandırmanın Sona Ermesi kuralları uygulanır.
Rezervasyon Sırasında Ödenecek Kira Ücreti iade edilmez; oransal iade talep edilemez.
Temizlik ücreti varsa, Kullanan Ürün’ü kullanmaya başlamış ise iade edilmez.

İlan Sahibi farklı bir Rezervasyon İptal koşulu uygulamak isterse bunu ilanında açık olarak ifade etmelidir.

EK-2

REZERVASYON SIRASINDA ÖDENECEK KİRA ÜCRETİ ve HİZMET BEDELİ

Bence Kirala, İlan Sahiplerine Net Kullanma Ücreti üzerinden Hizmet Bedeli uygulayabilir. Bence Kirala değişik Üye ve gruplara, değişik ürünlere ve/veya değişik ürün kategorilerine değişik oranlarda Hizmet Bedeli uygulayabilir. Promosyonlar ve kampanyalar yapabilir.
Bence Kirala, Üye’nin istemi halinde doping ilan verilmesi (ana sayfada veya popüler ilanlar arasında gözükmesi ) gibi ilanların öne çıkarılmasını sağlayan reklam ve tanıtım benzeri faaliyetler için ek ücret talep edebilir. Bu ek servisler ve ücretleri Bence Kirala.com’da açıklanır.
Bence Kirala Hizmet Bedeli’ni geçiçi bir süre için %0 olarak belirlemiştir.

EK-3

ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI

Üyeler Bence Kirala.com’da ilan verdikleri Ürün’lerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olduğunu, genel ahlak kurallarını çiğnemediğini ve başkalarının haklarını çiğnemediğini kontrol etmekle sorumludurlar. İlan verilmesi yasaklı olan Ürünler aşağıdakilerler sınırlı olmayıp aşağıda örneklenmiştir. Üyeler Ürün Listeleme Kuralları’nı takip etmek ve bu kurallara uymakla sorumludurlar. Uygunsuz ilanlar yüzünden Bence Kirala’nun sorumlulu tutulduğu tüm ceza, zarar ve masrafları ilan sahibi tarafından karşılanır. (Örneğin pornografik bir ilan yüzünden sitenin yeniden açılması için gereken tüm çabalar ve masrafları ilan sahibine aittir).

Aşağıdaki ürünlerin ilan olarak verilmesi veya kullanıma sunulması yasaktır:

Taklit tasarım Ürünleri, sahte veya replika Ürünler ve Ürün kopyaları veya imitasyonları,
Kültür ve tabiat varlıkları,
Kopya ve korsan Ürünler, telif hakları kapsamında bandrolsüz her türlü ses, görüntü taşıyıcıları,
Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan Ürünler,
Lisanssız yazılımlar,
Sahte belgeler, kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları,
Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve yasadışı siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yasaklı Ürünler,
Yasal olmayan maddeler ve uyuşturucu maddeler,
Kaçak ve ithalatı yasak olan Ürünler,
Çalıntı mallar ve seri numarası çıkartılmış Ürünler,
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler,
Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve Ürünler,
E-posta adres listeleri,
Reçeteyle satılan ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri,
Pornografik içerikli Ürünler,
Trafik radar dedektörleri, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve benzeri Ürünler,
Askeri teçhizat, ateşli silahlar, tabanca, bıçak, her türlü askeri mühimmat, biber gazı ve benzeri ürünler ve bunların yapımı ile ilgili her türlü Ürün, tarif veya açıklama
Yanıcı ve patlayıcı maddeler,
Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evrak,
İnsan organları,
Kişilik haklarını ihlal eden her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler,
Tütün ve tütün mamülleri, sigara, elektronik sigara ve benzeri Ürünler,
Alkollü içecekler,
Yasaklı hayvan türleri,
Telsiz ve komünikasyon cihazları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatına ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler,
Alım, satım ve ticareti devlet iznine tabi olan Ürünler,
Dinleme cihazları,
Maymuncuk ve kilit açıcılar,
Resmi kıyafetler ve üniformalar,
Şans oyunu biletleri,
İlaç testlerini veya idrar testlerini geçmeye yönelik Ürünler,
Üyelerin suç işlemesi için kullanacağını bilerek listelenen Ürünler

EK-4

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bence Kirala, Üyelerin bencekirala.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, üyeleri ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, banka hesap numarası ve kredi kartı hesap bilgileri gibi Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak tanımlanmıştır.
Bence Kirala, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri değerlendirmesi ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilir.
Bence Kirala, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır.
Bence Kirala, Gizli Bilgileri özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Üst